REGULAMIN

1. Postanowienia ogólne
1.1. Sprzedawca jest stroną zawieranych umów sprzedaży, a także administratorem danych osobowych
przekazanych przez Kupujących za pośrednictwem sklepu internetowego, w rozumieniu Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).
1.3. Warunki dokonywania zakupów w sklepie internetowym reguluje niniejszy Regulamin.
1.4. Zapisy niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczenia, ani wyłączenia praw konsumentów wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości co do zapisów Regulaminu będą interpretowane na korzyść konsumenta, a w przypadku gdyby postanowienia Regulaminu okazały się niezgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, uznaje się te postanowienia z mocy prawa za nieważne.

2. Zawarcie umowy sprzedaży
2.1. Wszelkie umieszczone na stronie internetowej sklepu informacje handlowe, w tym ceny oraz opisy towarów nie stanowią oferty, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy.
2.2. Złożenie przez Kupującego zamówienia jest jednoznaczne ze złożeniem przez niego oferty zakupu.
2.3. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą otrzymania przez Kupującego oświadczenia o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, wysłanego przez Sprzedawcę nie później niż 48 godzin od chwili złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie 48 godzin oferta złożona przez Kupującego przestaje wiązać. W przypadku złożenia zamówienia w sobotę, niedzielę bądź święta upływ wskazanego okresu liczy się od godziny 8:00 najbliższego dnia roboczego.
2.4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Kupującego podany przy składaniu zamówienia lub telefonicznie.
2.5. Złożenie zamówienia nie wymaga rejestracji konta Kupującego w sklepie internetowym.

3. Prawo do odstąpienia od umowy
3.1. Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 30 dni od daty otrzymania towaru przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Jeżeli Kupujący w ramach jednego zamówienia dokonał zakupu wielu rzeczy, które zostały dostarczone osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia otrzymania ostatniej rzeczy, partii lub części. Po upływie wskazanego terminu Kupujący traci ww. prawo do odstąpienia od umowy.
3.2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827), tj. m.in. w odniesieniu do umów:
1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
4) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
3.3. Aby odstąpić od umowy, Kupujący powinien przesłać na adres Sprzedawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. w formie wypełnionego formularza odstąpienia od umowy (formularz odstąpienia od umowy) lub formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827). O zachowaniu terminu odstąpienia decyduje data stempla pocztowego.
3.4. Kupujący zobowiązany jest zwrócić towar niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwracany towar powinien być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania. Koszty zwrotu rzeczy ponosi Kupujący. Jeżeli rzecz nie może być wysłana w zwykłym trybie pocztą, Kupujący ponosi koszty związane z wybranym sposobem zwrotu rzeczy.
3.5. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy, Sprzedawca zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy oferowany przez Sprzedawcę. Zwrot wpłaconej kwoty następuje w terminie 14 dni od daty otrzymania zwróconego towaru lub dostarczenia przez Kupującego dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
3.6. Pieniądze podlegają zwrotowi przelewem na konto z którego dokonywana była płatność, chyba że Kupujący – np. w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy – zażąda zwrotu ceny na inne konto lub w inny sposób aniżeli przelewem.
3.7. Postanowienia niniejszego rozdziału nie mają zastosowania do Kupujących nie będących konsumentami.

4. Płatności
4.1. Kupujący może dokonać płatności w jednej z następujących form wybranych w trakcie składania zamówienia:
a) płatność przelewem na rachunek sprzedawcy,
b) płatność za pobraniem,
4.2. Płatność przelewem uznaje się za dokonaną z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedawcy bądź z chwilą otrzymania potwierdzenia o pozytywnej autoryzacji z serwisu płatności online.
4.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo umożliwienia dokonania płatności w innej formie na podstawie indywidualnych ustaleń z Kupującym.
4.4. Sprzedawca zastrzega, że regulaminy poszczególnych promocji mogą uzależniać objęcie promocją określonego zamówienia od dokonania płatności w określonej formie.

5. Dostawa
5.1. Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia po dokonaniu płatności przez Kupującego. Bieg terminu realizacji zmówienia złożonego w dzień wolny od pracy rozpoczyna się w najbliższym dniu roboczym.
5.2. Wysyłka towaru jest realizowana w terminie określonym w opisie towaru opublikowanym na stronie sklepu internetowego.
5.3. Zamówiony towar dostarczany jest pod adres Kupującego wskazany podczas składania zamówienia.
5.4. Dostawa realizowana jest jedynie do krajów, w których sprzedaż zamówionego towaru jest dozwolona.
5.5. Dostawa następuje tylko w dni robocze. Na podstawie indywidualnych ustaleń z Kupującym, o ile oferta kuriera, z których usług Sprzedawca korzysta to przewiduje, Sprzedawca może za dodatkową opłatą zobowiązać się do dostarczenia zamówienia w inny dzień.
5.6. Sprzedawca umożliwia dostawę zamówionego towaru w jeden z następujących sposobów:
przesyłka za pośrednictwem poczty Polskiej,
paczkomat InPost

6. Reklamacje
6.1. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego za wady rzeczy według reguł określonych w Kodeksie cywilnym.
6.2. Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę Kupujący może także złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
6.3. Sposób przez odesłania reklamowanego towaru do Kupującego określa Sprzedawca.
6.4. Reklamacja Kupującego zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Kupującego wraz z opinią o niezasadności reklamacji.

7. Przetwarzanie danych osobowych
7.1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu realizacji umowy sprzedaży.
7.2. W celu złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży wymaga się, aby Kupujący wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów określonych powyżej. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Kupującego w przedmiotowych celach.
7.3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niezbędne do złożenia zamówienia i zawarcia
umowy sprzedaży. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Kupujący.
7.4. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora stanowi:
a) konieczność realizacji umów zawartych przez Administratora, jak również podjęcie działań przed
zawarciem powołanych umów na żądanie Kupującego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c) zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych w celach marketingowych, w tym
wysyłania informacji handlowej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
7.5. Podane przez Kupującego dane osobowe są przetwarzane jedynie dla celów opisanych w ust. 1.,
chyba że Kupujący wyraźnie wyraził także dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w
innych celach np. celach handlowych, reklamowych lub marketingowych.
7.6. Administrator oświadcza, że dane osobowe Kupującego mogą być przekazane, w zależności od
wybranego sposobu dostawy zamówienia i sposobu zapłaty, podmiotowi zewnętrznemu realizującym usługę dostawy zamówienia lub usługę płatności, a także podmiotowi, na którego serwerze utrzymany jest sklep internetowy.
7.7. Dane osobowe przechowywane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku
prawnego przez Administratora będą przechowywane przez okres niezbędny do: (1) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, (2) posprzedażowej obsługi Kupującego (rozpatrywanie reklamacji), (3) wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora (wynikającego np. z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych). Dane osobowe przetwarzane do celów marketingowych i innych celów przetwarzane będą do chwili cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub wniesienia sprzeciwu.
7.8. Kupującemu przysługuje prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia. Kupującemu przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Postanowienia końcowe
8.1. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym niezbędne jest wyrażenie zgody na zapisy niniejszego Regulaminu.
8.2. W sprawach związanych z realizacją zamówienia Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: info@trawkaseeds.pl
8.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827).
8.4. Wszelkie publikowane na stronie znaki towarowe oraz nazwy używane są wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich prawowitych właścicieli.
8.5. Akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu kupujący oświadcza, że ma świadomość, iż uprawa konopi jest zabroniona pod groźbą odpowiedzialności karnej, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w Polsce. W przypadku zamiaru uprawy w innym kraju Kupujący powinien upewnić się, czy taka uprawa jest prawnie dozwolona.
8.6. Sprzedawca oświadcza, że dokonuje sprzedaży nasion jedynie dla celów kolekcjonerskich. Sprzedawca może, przy czym nie jest zobowiązany, udzielić informacji odnośnie kiełkowania, uprawy, przetwarzania, palenia lub możliwości innego wykorzystania nasion, aniżeli do celów kolekcjonerskich, jedynie Kupującemu zamieszkującemu w kraju, gdzie uprawa konopi jest dozwolona. Uprawa konopi i kiełkowanie nasion konopi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez zezwolenia właściwego organu, są zabronione. W przypadku powzięcia przez Sprzedawcę jakiejkolwiek informacji bądź podejrzeń, że Kupujący zamierza nabyć nasiona do celów sprzecznych z obowiązującymi przepisami bądź informacji że Kupujący dotychczas kiełkował lub uprawiał konopie, Sprzedawca może odmówić sprzedaży nasion konopi.
8.7. Spory wynikające z umów zawartych zgodnie z niniejszym Regulaminem z Kupującym nie będącym konsumentem rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
8.8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.